साझा प्रकाशनले जनकशिक्षा सामाग्री केन्द्र लिमिटेडलाई २०७४ जेठ १० गतेसम्म तयार गरी बुझाइएका पुस्तकहरूको विवरण

विषय कक्षा छापीएको संख्या
१. अङ्ग्रेजी (कक्षा ६) ४७,२९०।–
२. गणित (कक्षा ६) ९,८७५।–
३. पेशा (कक्षा ६) १९,३४०।–
४. विज्ञान (कक्षा ६) १३,५२०।–
५. सामाजिक (कक्षा ६) ३२,८५०।–
६. कम्प्युटर (कक्षा ७) ८६,६५०।–
७. सामाजिक (कक्षा ७) ३,६४०।–
८. विज्ञान (कक्षा ७) २३,९३०।–
९. गणित  (कक्षा ७) १,३०,५५०।–
जम्मा ३,६७,६४५ थान ।–

© 2016 Sajha Prakashan. All Rights Reserved...